23 สิงหาคม 2562
หลักสูตรปริญญาตรี


บธ.บ. (การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์)รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)


ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

            ภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Business Administration Program in Exhibition and Event Management
 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็มภาษาไทย          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์)

            ชื่อย่อภาษาไทย            บธ.บ. (การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์)

            ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Business Administration (Exhibition and Event Management)

            ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.B.A. (Exhibition and Event Management)


ปรัชญา            

        ผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในวิชาชีพด้านการจัดการงานอีเว้นท์และงานที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและการสร้างความยั่งยืนทั้งแก่ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อผลิตบัณฑิต โดยให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ และสามารถปฏิบัติงานในการจัดการงานแสดงนิทรรศการ และงานอีเว้นท์ ได้อย่างกว้างขวาง 

              2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เป็นนักจัดการมืออาชีพและสามารถสร้างนวัตกรรมแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้

              3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

               2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

               3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ระบบการศึกษา

               ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร


   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

     1.2 วิชาบังคับเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     1.3 วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 


   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ จำนวน 32 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาบังคับเอก จำนวน 52 หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มวิชาเลือกเอก จำนวน 12 หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 


   3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตร : Download
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป