18 มิถุนายน 2562
Personnel Forms

 

Download แบบฟอร์ม Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

แบฟอร์มสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

 Withdrawal and Payment of Special Tuition Fee (Normal Program) for Foreign Instructors

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนการสอน

หมวดที่ 1 : การจัดทำ มคอ.3-7

 TQF 3 Outline

 TQF 5 Outline

 TQF 5 Form and Outline of Report

 TQF Example

 - TQF 3 Example

 - TQF 5 Example

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป