21 มกราคม 2563
Executives

Asst. Prof. Dr. Wanchai Sutananta
Dean of the Faculty of Management Science (2002 – 2012)

 

Ph.D. (Pharmaceutics), The School of Pharmacy, University of London, UK

M.Sc. (Pharmaceutics), King’s College University of London, UK
M.Sc. (Pharmacy Program), Mahidol University

Pharm. Sci., Mahidol University

 

e-mail : wanchai@ms.su.ac.th

Tel :
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2555 - 2559


กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ม.   (สารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.บ.   (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร

e-mail : phitak@ms.su.ac.th, innjun@yahoo.com

Tel : 0 3259 4043-50 (41405)
Asst. Prof. Dr. Peerapat Yangklang

Dean


Ph.D. in Linguistics, The University of Leeds, UK

M.A. in Linguistics, Chulalongkorn University

B.Ed. in English, Rajabhat University Nakhon Ratchasima (1st Class Honours)

Cert. in Advanced Business English Communication, The University of New South Wales, Australia

 

e-mail: peerapat@ms.su.ac.th, yangklang_p@su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41373)Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป