19 สิงหาคม 2562
Marketing

Asst. Prof. Noppanon Homsud

Head of Marketing Program

M.Sc. in Information Technology in Business, Chulalongkorn University
B.Acc. in Accounting, Chulalongkorn University

e-mail : noppanon@ms.su.ac.th, nopbhanont@yahoo.com
Tel: 0 3259 4043-50 (41404)


รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ม.   (สารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.บ.   (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

e-mail : phitak@ms.su.ac.th, innjun@yahoo.com

Tel : 0 3259 4043-50 (41405)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต

D.B.A. (Marketing), Southern Cross University, AUSTRALIA

M.B.A. (General Management), Central Queensland University, AUSTRALIA

น.บ.    (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง


e-mail : kreagrit@ms.su.ac.th, kreagrit@yahoo.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41344)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี กาญจนาภา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

M.Phil. (Management Studies), University of Cambridge, UK

M.B.A. (Marketing), University of Connecticut, USA

ศ.บ.    (พัฒนาการเศรษฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

e-mail : bhawini@ms.su.ac.th, bb230@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41376)
Asst. Prof. Chombhak Klangrahad

M.A. in Educational Psychology and Guidance, Kasetsart University

B.Ed. in Guidance, Srinakharinwirot University (2nd Class Honours)


e-mail : chombhak@ms.su.ac.th, chombhak2012@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41401)Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป