18 มิถุนายน 2562
Public Administration

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

Head of Public Administration Program 

 

Ph.D. in Management, Silpakorn University

ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.บ.   (สังคมศาสตร์การพัฒนา), มหาวิทยาลัยศิลปากร


e-mail : wutthichai@ms.su.ac.th, r_wut3d@hotmal.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41348)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

Ph.D. (Public Administration), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Grad. Dip (Property Valuation), Thammasat University / University of South Australia

ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.บ.  (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

e-mail : chalermchai@ms.su.ac.th, cknawin@gmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41347)
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี

D.P.A. (Public Administration), University of Northern Philippines, PHILIPPINES

ศษ.ม.  (การอุดมศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ.  (สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน


e-mail :  sarayuth@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 ()
Dr. Rungtip Jantanakul

Ph.D. in Political Science, Thammasat University

M.M. in International Business, Monash University, Australia

M.A. in Language and Communication, National Institute of Development Administration

B.A. in Sociology and Anthropology, Thammasat University

 

e-mail :  rungtip@ms.su.ac.th, tippyprogress@gmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41227)
Lect. Worapol Pinit

M.A. in Criminal Justice Administration, Thammasat University

B.A. in History, Thammasat University

e-mail : worapol@ms.su.ac.th
Tel: 0 3259 4043-50 (41346)
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป