20 พฤษภาคม 2562
หน้าปัจจุบัน : ป.ตรี
การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (SU- TCAS)


รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 
โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2562 (SU-TCAS รอบที่ 1) 
www.admissions.su.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2562 (SU-TCAS รอบที่ 1) คลิกอ่านรายละเอียด


รอบที่ 2 โควตาใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา จำนวนที่รับเข้าศึกษา 210 คน
โครงการโควตา 28 จังหวัด 
คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 12 มีนาคม 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.admissions.su.ac.th


รอบที่ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา จำนวนที่รับเข้าศึกษา 215 คน
โครงการเด็กดี อยากเรียน 
คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ถึง 29 เมษายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mytcas.com


รอบที่ 4 การรับสมัครดัวย ระบบกลาง Admissions ใช้ คะแนน O-NET ,GAT/Pat จำนวนที่รับเข้าศึกษา 500 คน คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 ถึง 19 พฤษภาคม 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mytcas.com


รอบที่ 5 การรับตรงอิสระใช้ คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2560 หรือ ปีการศึกษา 2561 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 65 คน คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.admissions.su.ac.thหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการจัดการชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
5. สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 1. สาขาวิชาบัญชี

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป