16 ตุลาคม 2561
หน้าปัจจุบัน : สมัครเข้าศึกษา
การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

การสมัครเข้าศึกษาและคุณสมบัติ
-รอบที่ 1/1
-รอบที่ 1/2
-รอบที่ 2
-รอบที่ 4
-รอบที่ 5
ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (SU- TCAS)


รอบที่ 1/1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

(รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560)

รอบที่ 1/2 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio โดยมีการสอบข้อเขียน

(รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 24 มกราคม 2561)

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนสำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่

(รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มีนาคม 2561)

รอบที่ 4 การรับสมัครนักศึกษาแบบ Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร

(รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561)

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันอุดมศึกษา

(รับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 - 26 กรกฎาคม 2561)


การสมัครเข้าศึกษาและคุณสมบัติ | Page 1 of 7 | -รอบที่ 1/1


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการจัดการชุมชน
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
(อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
(อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา)
5. สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
6. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1. สาขาวิชาบัญชีGallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป