20 กันยายน 2562
หลักสูตรปริญญาตรี

ศศ.บ. (การจัดการชุมชน)


รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Arts Program in Community Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย          ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการชุมชน)

ชื่อย่อภาษาไทย            ศศ.บ. (การจัดการชุมชน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts (Community Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.A. (Community Management)


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ

การคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ

3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต


รายละเอียดหลักสูตร : Download


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป