21 มกราคม 2563
หน้าปัจจุบัน : สำหรับนักศึกษาใหม่

รายละเอียดสำหรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
วินัยนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ภาคทัณฑ์
2. พักการศึกษา
3. พ้นสภาพการศึกษา สาเหตุที่นักศึกษาถูกลงโทษทางวินัย ที่พบบ่อย เช่น ทะเลาะวิวาท สุราและสิ่งเสพติด การพนัน พกอาวุธ ปีนป่ายหอพักในยามวิกาล ลักทรัพย์ เป็นต้น


ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาควรอ่านประกาศระเบียบการอยู่หอพัก รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และนักศึกษาควรดูแลทรัพย์สินของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กไว้โดยไม่มีคนดูแล เป็นต้น

การเดินทาง

• รถตู้ของบริษัทเอกชน มีสองเส้นทางคือเส้นทางกรุงเทพฯ - เพชรบุรี รถตู้จอดบริเวณหมอชิต 2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพหลโยธิน และปั๊ม SUSCO ถนนบรมราชชนนี ทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยา (ใกล้สายใต้เดิม) และเส้นทางนครปฐม - เพชรบุรี รถตู้จอดตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

• รถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1 จากสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ สายกรุงเทพฯ -ประจวบคีรีขันธ์ และสายกรุงเทพฯ - บางสะพานการสัญจรในมหาวิทยาลัย อนุญาตให้นักศึกษาใช้เฉพาะรถจักรยานเท่านั้น

ข้อปฏิบัติ : ห้ามนักศึกษาใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อดูแลนักศึกษาด้านวิชาการ

ข้อปฏิบัติ : หากนักศึกษาพบปัญหาในการเรียน หรือในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

หอพักนักศึกษา

เวลาเปิด-ปิด หอพักหญิงและหอพักชาย
เปิด - ปิดพร้อมกัน คือ
เวลา 06.00 - 23.00 น. ทุกหอพัก มีเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
เพื่อดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติตนของนักศึกษาขณะอยู่หอพัก
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประสานงานกับอาจารย์ประจำหอพัก

หากนักศึกษาทำผิดระเบียบหอพัก จะได้รับโทษตั้งแต่ตักเตือน จนถึงให้ออกจากหอพัก และพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมรับน้อง

เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ และ ด้านจิตใจ กิจกรรมรับน้องเป็นวัฒนธรรมในการสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษา ในคณะ โดยเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่จัดให้รุ่นน้องในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยและคณะได้ ออกระเบียบในการดำเนินการกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และไม่กระทำการอันเป็น การเสื่อมเสีย และรุนแรง รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้นักศึกษาต้อง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดยการจัดกิจกรรมรับน้องจะมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดูแล และไม่อนุญาตให้นักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่

ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ กิจกรรมรับน้องเป็นกิจกรรมที่เป็น ประเพณีสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และประเพณีอันดีของคณะ หากนักศึกษาพบว่ามีการกระทำใดผิดระเบียบข้อบังคับของคณะควรแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไปคณะวิทยาการจัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544
เป็นคณะวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นลำดับที่ 2
ในวิทยาเขตเพชรบุรีเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545

 

 


ปัจจุบันมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา ได้แก่


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชาได้แก่


สาขาวิชาการประกอบการ 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


แหล่งทุนการศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย
1. ทุนจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทุกคณะวิชา

2. ทุนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนนักศึกษาช่วยงานทุนจากผู้มีจิตศรัทธา และทุนจากหน่วยงานภายนอก

3. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวนผู้รับทุนขึ้นอยู่กับการจัดสรรของมหาวิทยาลัยที่จัดให้แต่ละคณะวิชา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอรับทุนการศึกษา

เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดี ไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน สิ่งเสพติด หรือแหล่งอบายมุข มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยได้ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี และต้องมีผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืม
(รายละเอียดในคู่มือนักศึกษา)

ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ควรติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในเว็บไซต์ของคณะ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยจะรับสมัครทุนการศึกษาในช่วงสองเดือนแรกของแต่ละภาคการศึกษา

เครื่องแบบนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (ชาย)

1. เสื้อเชิ้ตแขนยาว ไม่มีสาบหลัง ไม่มีลวดลาย

2. กางเกงแสล็คขายาวสีดำ

3. รองเท้าหนังสีดำ(ใช้สำหรับเข้าชั้นเรียน)รองเท้านันยางสีขาว (ใช้สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม)

4. ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย

5. สายเข็มขัด และหัวเข็มขัด(ใช้ของคณะวิทยาการจัดการ หาซื้อได้จากคณะวิทยาการจัดการ)

การเรียนการสอนในคณะ

1. ทุกสาขาวิชามีการฝึกงานในภาคฤดูร้อน

2. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ / โครงการส่งเสริมประสบการณ์

3. มีการสอนเสริมภาษาอังกฤษ และอาจารย์ชาวต่างชาติ

4. มีแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาควรสนใจขวนขวายหาความรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ และทักษะทางเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผลการเรียน

มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อมี การจำแนกสภาพนักศึกษา (เริ่มจำแนกสภาพนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน

3. ได้ค่าระดับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 สี่ภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน

ข้อปฏิบัติ : เมื่อนักศึกษามีปัญหาผลการเรียนควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงวางแผนการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามคู่มือหลักสูตรของสาขาวิชานั้น ๆ

ด้านสุขภาพอนามัย

วิทยาเขตเพชรบุรีมีห้องพยาบาลอยู่ชั้น 1 อาคารระหว่างหอพัก โดยมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ กรณีเจ็บป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ทางวิทยาเขตเพชรบุรี มีรถบริการนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

ข้อปฏิบัติ : หากนักศึกษาเจ็บป่วยให้ติดต่อที่ห้องพยาบาล แจ้งโรคประจำตัว การแพ้ยากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา
ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ ประมาณ 25,000 บาท ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่ง ในส่วนของสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ
กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ในการฝึกประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งได้เรียนรู้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ โดยฝึกความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก่อนที่จะไปใช้ชีวิตจริงในสังคม

ข้อปฏิบัติ : การเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมจากความรู้ในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ดังนั้นนักศึกษาจึงควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความตั้งใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการคาดหวังจากสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หญิง)

1. เสื้อนักศึกษาแขนเสื้อพับสามเหลี่ยม ไม่ตีเกร็ด ไม่มีสาบหลัง

2. กระโปรง พลีต สีดำ(ยาวคลุมเข่า)

3. ถุงเท่าสีขาวไม่มีลวดลาย

4. รองเท้าผ้าใบสีขาว นันยาง

5. สายขัด หัวเข็มขัด กระดุม เข็มกลัด (ใช้ของคณะวิทยาการจัดการ หาซื้อได้จากคณะวิทยาการจัดการ)

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป