22 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

 

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ประจำปีการศึกษา 2560


      - กำหนดการ และรายวิชาสำหรับลงทะเบียน ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560


      - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 1 กลุ่มนครปฐม


      - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 กลุ่มนครปฐม


      - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 กลุ่มตลิ่งชัน


      - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 กลุ่มนครปฐม


      - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มตลิ่งชัน


      - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มตลิ่งชัน


ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป