18 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 61)


รายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 61)


สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


สาขาวิชาการจัดการชุมชน


สาขาวิชาการตลาด


สาขาวิชาการจัดการโรงแรม


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท์


รายวิชาเลือกเสรี

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • รายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 61)
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป