18 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการตารางเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา ของอาจารย์ (Office Hours)
Untitled Document
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล
2 รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์
3 ผศ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ
4 ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา
5 ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
6 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
7 ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ
8 ผศ.ดร.ศศิภา พจน์วาที
9 ผศ.ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล
10 ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร
11 ดร.กฤษฎา พรประภา
12 ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์
13 ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
14 อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล
15 อาจารย์ประพล เปรมทองสุข
16 อาจารย์อริสสา สะอาดนัก
17 อาจารย์ปานจิต วัฒนสารัช
18 อาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์
19 อาจารย์ธาดาธิเบศร์ ภูทอง

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 ดร.ดวงกมล บุญแก้วสุข
2 ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า
3 ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร
4 ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย
5 ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ
6 ดร.รักชนก โสภาพิศ
7 ดร.วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์
8 ดร.นิธิกร ม่วงศรเขียว
9 อาจารย์รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์
10 อาจารย์เชาวลิต ตรึกตรอง
11 อาจารย์กัญจนาภรณ์ ปิยะธรรม
12 อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์

สาขาวิชา การจัดการการชุมชน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
2 ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
3 ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร
4 ผศ.ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล
5 ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
6 ดร.สุนี คำนวลศิลป์
7 ดร.ภพ สวัสดี
8 อาจารย์วันชัย เจือบุญ
9 อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม
10 อาจารย์ธเนศ เกษรสิริธร
11 รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

สาขาวิชา การตลาด
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 ดร.ภฤศญา ปิยนุสรณ์
2 รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
3 ผศ.ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
4 ผศ.ภาวิณี กาญจนาภา
5 ผศ.นภนนท์ หอมสุด
6 ผศ.จอมภัค คลังระหัด
7 ดร.ศิระ ศรีโยธิน
8 ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ
9 อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
10 อาจารย์ฐิติพร สำราญศาสตร์
11 อาจารย์วันวิสาข์ ชัยกิจ

สาขาวิชา การจัดการโรงแรม
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร
2 ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล
3 ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล
4 ดร.สันติธร ภูริภักดี
5 อาจารย์พรหมมาตร จินดาโชติ
6 อาจารย์สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์
7 อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา
8 อาจารย์ระชานนท์ ทวีผล
9 อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี
10 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว
11 อาจารย์กนกวรรณ กิจชระภูมิ
12 อาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์
2 อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีสำอางค์
3 ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง
4 ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
5 ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์
6 ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์
7 ดร.ทิพวรรณ กำศิริมงคล
8 อาจารย์เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ
9 อาจารย์รุ่งนภา ชีวรัศมี
10 อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง
11 อาจารย์จงจินต์ นิลคำแหง
12 อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส
13 อาจารย์พัชรินทร์ พระราช
14 อาจารย์ชินวัฒน์ นิลโมจน์
15 อาจารย์จีราภา สตะเวทิน
16 อาจารย์สุคนธา สมใจ
17 อาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
2 ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
3 ดร.ศรายุทธ แสนมี
4 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล
5 อาจารย์วรพล พินิจ
6 อาจารย์สุรภัทร์ พิไชยแพทย์
7 อาจารย์กิตติ วิสารกาญจน
8 อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา
9 อาจารย์ธฤษณุ รอดรักษา
ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตารางเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา ของอาจารย์ (Office Hours)
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป