19 พฤษภาคม 2562
ทำเนียบผู้บริหาร

ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน


Ph.D. (Linguistics), The University of Leeds, UK

อ.ม.   (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.   (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

Cert.  in Advanced Business English Communication, The University of New South Wales, AUSTRALIA

 

e-mail: peerapat@ms.su.ac.th, yangklang_p@su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41373)

ผลงานทางวิชาการ

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป