19 พฤษภาคม 2562
ทำเนียบผู้บริหาร

ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2545 - 2555

 

Ph.D. (Pharmaceutics), London School of Pharmacy, UK

M.Sc. (Pharmaceutical Technology), Kings College London, UK
ภ.ม.   (เภสัชกรรม), มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ.   (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล

 

e-mail : wanchai@ms.su.ac.th

Tel :

ผลงานทางวิชาการ

Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป