21 มกราคม 2563
หน้าปัจจุบัน : ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทร. 0-3259-4028, 0-3259-4031 หรือ 0-3259-4043-50 ต่อหมายเลขภายใน
โทรสาร. 0-3259-4027

 

ผู้บริหารคณะ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 หมายเลขภายใน

ผศ.ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี

41373

ผศ.ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

41337

ผศ.ดร.ศศิภา พจน์วาที รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

41357

ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

41415

ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

41408

ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาองค์กร

41414

ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

41359

อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

41395

อาจารย์อริสสา สะอาดนัก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

41384

ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

41397

อาจารย์เชาวลิต ตรึกตรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

41386

อาจารย์พัทธดนย์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

41227

อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

41377

นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน์ เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ 41052 

 **หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อห้องทำงานคณาจารย์ ณ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

     สามารถเรียกดูจากข้อมูลบุคลากร(เมนูด้านบนของเว็บไซต์)

   Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป