20 พฤษภาคม 2562

ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท,เอก

  Article Rating1752 view::
  Article Rating535 view::
  9  22  พ.ค.

 2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

สอบประจำภาคการศึกษา


  Article Rating709 view::
 8 

ม.ค.

2559

ระดับบัณฑิตศึกษา

- วันสุดทายของการอนุมัติหัวขอและโครงการ วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ สําหรับผูเรียน ครบ 3 ปการศึกษา
- วันสุดทายของการสงวิทยานิพนธ/การคนควา อิสระ ฉบับสมบูรณ

  Article Rating676 view::
 4 

ม.ค.

2559

ระดับบัณฑิตศึกษา

วันสุดทายของการรายงานผลรายวิชาและ ผลความกาวหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

  Article Rating480 view::
 4 

ม.ค.

2559

ระดับบัณฑิตศึกษา

วันสุดทายของการรายงานผลรายวิชาและ ผลความกาวหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

  Article Rating463 view::
   8
 20
 พ.ย.

 2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

สอบประจําภาคการศึกษา 


  Article Rating461 view::
 20 

พ.ย.

2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

- วันสุดทายของการสอบหัวขอวิทยานิพนธ สําหรับผูเรียนครบ 3 ปการศึกษา
- วันสุดทายของการสอบวิทยานิพนธ/การคนควา อิสระ สําหรับผูเรียนครบระยะเวลาการศึกษา จันทรที่ 21
- ปดภาคการศึกษาตน

  Article Rating433 view::
 9 

พ.ย.

2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

วันสุดทายของการถอนรายวิชาโดยมีผล การศึกษาเปน W

  Article Rating677 view::
 12 

ต.ค.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต,กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

  Article Rating540 view::
 05
 11
 ต.ค.

 2557

ระดับบัณฑิตศึกษา

สอบประมวลความรอบรู้

Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป