21 มกราคม 2563
หน้าปัจจุบัน : เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ คณะวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

ที่มาของคณะ
     โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พ.ศ. 2540 - 2549 ฉบับแรก มหาวิทยาลัยวางแผนจะจัดตั้งคณะวิชา  เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคตะวันตกบนฐานสาขาวิชาที่  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพอยู่แล้ว คือ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะสารธารณสุขชุมชนศาสตร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ และคณะสัตวศาสตร์ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนแม่บทตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจและงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลงเป็นอย่างมาก   ในช่วงเวลานั้นจึงบรรจุคณะวิทยาการจัดการ(ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม)ลงในแผนแม่บทเมื่อ  ปี พ.ศ. 2543  พร้อมๆกับคณะสัตวศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    เป็นต้น                                                                        >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

ที่มาของคณะ
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐ กิจของประเทศมีปัญหา การจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่จึงมิอาจเป็นมหาวิทยาที่ลัยสมบูรณ์แบบเหมือนวิทยา เขตพระราชวังสนามจันทร์ได้สถานการณ์งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยขณะนั้นทำให้นโยบายจัดการศึกษาที่สำคัญของวิทยาเขตแห่งใหม่ เน้นการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ จัดตั้งให้เป็นหน่วยงานในกำกับ การประหยัด    โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานในวิทยาเขต   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการศึกษา เพื่อลดภาระเงินเดือน / ค่าจ้างในระยะ ยาว (อาทิ เทคโนโลยีการสอนทางไกลแบบสองทาง สอนโดยอาจารย์ที่สนามจันทร์ และที่กรุงเทพฯ) และการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการลงทุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น
                                                                        >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

ที่มาของคณะ
 อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ เริ่มเป็นอธิการบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 และได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   (อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตใหม่   เนื่องจากคณะสัตวศาสตร์ฯ ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เพชรบุรีได้ จึงต้องจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เพชรบุรีให้ได้ในปีการศึกษา 2545

โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 ระยะแรกจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์
                                                                        >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               

วัตถุประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการ โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการศาสตร์  และศิลป์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  สังคม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลัก  ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ   และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่    อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                                                                        >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               

วัตถุประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

วัตถุประสงค์
3. เพื่อประยุกต์ความรู้ และวิทยาการพื้นฐานของมหา วิทยาลัยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม และ  ก่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ธุรกิจท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กและกลางที่มีพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในหลากหลายรูปแบบ
4. เพื่อขยายโอกาสการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งสร้างสรรค์ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบระบการศึกษา นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาต่อเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค     การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบธุรกิจชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
                                                                >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               

วัตถุประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

วัตถุประสงค์
6. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการที่นำไปสู่นวัตกรรมในการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยว   การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน  และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
                                                                >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               

การบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ

การบริหารงาน
คณะวิทยาการจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 และได้ดำเนินการจัดการศึกษาเรื่อยมาจนได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมติของสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยไม่มีการแบ่งส่วนงานภายในแต่อย่างใด
คณะได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในตามแผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงาน มีคณบดีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน่วยย่อยเป็นสาขาวิชา ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาและรองหัวหน้าสาขาวิชา ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลทางด้านวิชาการ
                                                                >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               

การบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

การบริหารงาน
กรรมการบริหารประจำคณะวิทยาการจัดการได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการประจำคณะวิชา นอกจากนี้ คณะฯยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจำหลักสูตรต่างๆ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เป็นต้น คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีสำนักงานเลขานุการคณะ แต่ได้ใช้สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและลูกจ้างชั่วคราวของคณะอีกจำนวนหนึ่งทำหน้าที่แทน
                                                                >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

และส่งเสริมประสบการณ์
คณะวิทยาการจัดการ ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนโดยเน้นประสบการณ์จริง จึงกำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการในทุกหลักสูตรของคณะและให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติในรูปแบบของสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย
คณะสนับสนุนให้สาขาวิชาจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และโครงการเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา ทั้งโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดสอน (ในรายวิชา) และโครงการที่สาขาวิชาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (นอกรายวิชา) รวมถึงส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติหลายกิจกรรม
                                                                >>>คลิ๊กที่ข้อความเพื่ออ่านต่อ...                               


Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป