20 กันยายน 2562
บุคลากรสายสนับสนุน

ศรีสกุล พิทักษานุรัตน์

เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ


ศศ.ม. (ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร


e-mail : srisakun@ms.su.ac.th, taey356@hotmail.com 

Tel: 0 3259 4043-50 (41052)
สัมฤทธิ์ เอกสินธุ์

นักบริหารงานทั่วไป

 

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

 

e-mail : sumrit@ms.su.ac.th
Tel: 0 3259 4043-50 (41045)
หทัย อู่เงิน

นักบริหารงานทั่วไป


ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง


e-mail : hatai@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41046)
อำภา แก้วมณี

นักวิชาการศึกษา


วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร 


e-mail : ampa@ms.su.ac.th, ink.l2556@gmail.com 

Tel: 0 3259 4043-50 (41049)
เสาวภา ประทุมสินธุ์

นักบริหารงานทั่วไป


ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


e-mail : soawapa@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41047)
Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป